GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) เดิมประกอบธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ให้กับสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี, สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม และเคเบิ้ลทีวี รวมทั้งจำหน่ายเวลาโฆษณาให้กับรายการโทรทัศน์ ต่อมาในวันที่ 17 ธันวาคม 2552 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการ อันประกอบด้วยการซื้อและรับโอนสินทรัพย์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท แกรนด์ คาแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเจริญกฤษ รวมทั้งซื้อสินทรัพย์จากกลุ่มรัตนรักษ์ดูเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
Financial Manager 1 อัตรา

GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
RIET Manager 1 อัตรา

GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้จัดการโครงการ 1 อัตรา

GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
วิศวกรโครงการ (โยธา) 1 อัตรา

GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
วิศวกรโครงการ ( งานระบบ ) 1 อัตรา

GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
สถาปนิกประสานงานโครงการ 1 อัตรา

GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
โฟร์แมนสถาปัตย์ (งานอาคารสูง) 1 อัตรา

GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
โฟร์แมนโฟร์แมนระบบ (งานอาคารสูง) 1 อัตรา

GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
โฟร์แมนงานระบบ - ประจำโครงการ GRAND CANAL DONMUANG 1 อัตรา

GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
โฟร์แมนงานภูมิทัศน์ - ประจำโครงการ GRAND CANAL DONMUANG 1 อัตรา

GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา