TMB Asset Management Co., Ltd

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ทหารไทย จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2539 โดยมีธนาคารทหารไทย เป็นแกนนำของกลุ่มผู้ถือหุ้น มีวัตถุประสงค์ให้เป็นบริษัทจัดการกองทุน ที่เสนอทางเลือกในการลงทุนให้กับประชาชนทั่วไปโดยยึดแนวทางการทำงานที่สร้างสรรค์มีความโปร่งใสและมีอิสระในการดำเนินงาน และเมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2545 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ทหารไทย จำกัด ได้ทำการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น "บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด"ดูเพิ่มเติม

งานอื่นๆ