Charterway International Company Limited

CTW Charterway International Co.,Ltd บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2547 โดยดำเนินธุรกิจเป็น ผู้ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างและท่อสเตนเลส ภายใต้ชื่อตราสินค้า “ CTW ”ดูเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Charterway International Company Limited
Graphic Design(2 อัตรา)

Charterway International Company Limited

นนทบุรีเต็มเวลา
Charterway International Company Limited
เจ้าหน้าที่ธุรการ (4 อัตรา)

Charterway International Company Limited

นนทบุรีเต็มเวลา
Charterway International Company Limited
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (5 อัตรา)

Charterway International Company Limited

นนทบุรีเต็มเวลา
Charterway International Company Limited
เจ้าหน้าที่การตลาด ด้านการประชาสัมพันธ์ (2 อัตรา)

Charterway International Company Limited

นนทบุรีเต็มเวลา
Charterway International Company Limited
เจ้าหน้าที่การตลาดฝ่ายวิเคราะห์และวางแผน (3 อัตรา)

Charterway International Company Limited

นนทบุรีเต็มเวลา
Charterway International Company Limited
เจ้าหน้าที่ประสานงานภาษาพม่า (2 อัตรา)

Charterway International Company Limited

นนทบุรีเต็มเวลา
Charterway International Company Limited
เจ้าหน้าที่ประสานงานภาษาจีน (2 อัตรา)

Charterway International Company Limited

นนทบุรีเต็มเวลา
Charterway International Company Limited
เลขานุการผู้บริหาร (2 อัตรา)

Charterway International Company Limited

นนทบุรีเต็มเวลา
Charterway International Company Limited
Sale ( 10 อัตรา )

Charterway International Company Limited

นนทบุรีเต็มเวลา
Charterway International Company Limited
Sale Engineeer ( 10 อัตรา )

Charterway International Company Limited

นนทบุรีเต็มเวลา