Lanna Polytechnical College Chiangmai

 “ความรู้คู่คุณธรรม” วิทยาลัยกำหนดปรัชญาการศึกษาโดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถทางวิชาการ มีทักษะในการปฏิบัติงาน และมีคุณสมบัติที่จำเป็นตามลักษณะอาชีพ พร้อมที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือทำงานเป็นอิสระ สามารถปรับปรุงตนให้ทันต่อวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี มีระเบียบวินัย มีความสำนึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ ควบคู่ไปกับคุณธรรมในการดำรงชีวิต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมดูเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Lanna Polytechnical College Chiangmai
เจ้าหน้าที่งานนักการ

Lanna Polytechnical College Chiangmai

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Lanna Polytechnical College Chiangmai
อาจารย์ประจำสาขาวิชาพณิชยการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

Lanna Polytechnical College Chiangmai

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Lanna Polytechnical College Chiangmai
เจ้าหน้าที่งานนักการ

Lanna Polytechnical College Chiangmai

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Lanna Polytechnical College Chiangmai
อาจารย์ประจำสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

Lanna Polytechnical College Chiangmai

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Lanna Polytechnical College Chiangmai
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Lanna Polytechnical College Chiangmai

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Lanna Polytechnical College Chiangmai
อาจารย์ประจำสาขาวิชาไฟฟ้า

Lanna Polytechnical College Chiangmai

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Lanna Polytechnical College Chiangmai
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

Lanna Polytechnical College Chiangmai

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Lanna Polytechnical College Chiangmai
อาจารย์ประจำสาขาวิชายานยนต์

Lanna Polytechnical College Chiangmai

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Lanna Polytechnical College Chiangmai
ครูผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ

Lanna Polytechnical College Chiangmai

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Lanna Polytechnical College Chiangmai
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล

Lanna Polytechnical College Chiangmai

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา