King Mongkut’s University of Technology Thonburi

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมุ่งมั่นที่จะ ปลูกฝังนักศึกษาให้มีจิตสำนึกในการใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตั้งแต่เป็น นักศึกษาใน มหาวิทยาลัย จนสำเร็จไปเป็นผู้ประกอบวิชาชีพแขนงต่างๆ สนับสนุนคณาจารย์ และนักวิจัย ให้แสวงหาความรู้และประสบการณ์ อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ทันต่อพลวัตทางวิชาการ พัฒนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้สามารถ ทำงานอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ สร้างองค์กรให้มีระบบที่ เอื้อต่อการเรียนรู้ การระดมสรรพกำลังทางความคิด และการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ดูเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

King Mongkut’s University of Technology Thonburi
ฟีโบ้รับสมัครนักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

King Mongkut’s University of Technology Thonburi

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
King Mongkut’s University of Technology Thonburi
นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

King Mongkut’s University of Technology Thonburi

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
King Mongkut’s University of Technology Thonburi
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ. รับสมัครงานตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

King Mongkut’s University of Technology Thonburi

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
King Mongkut’s University of Technology Thonburi
ฝ่ายพัฒนาการศึกษาเปิดรับสมัคร Customer Service / Web Content

King Mongkut’s University of Technology Thonburi

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
King Mongkut’s University of Technology Thonburi
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ ลูกจ้างมหาวิทยาลัย

King Mongkut’s University of Technology Thonburi

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
King Mongkut’s University of Technology Thonburi
ประชาสัมพันธ์รับสมัครลูกจ้างของสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ จำนวน 1 อัตรา

King Mongkut’s University of Technology Thonburi

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
King Mongkut’s University of Technology Thonburi
ประชาสัมพันธ์รับสมัครลูกจ้างของสำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์ ตำแหน่ง นักพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

King Mongkut’s University of Technology Thonburi

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
King Mongkut’s University of Technology Thonburi
องค์การคลังสินค้า รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคลังสินค้า

King Mongkut’s University of Technology Thonburi

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
King Mongkut’s University of Technology Thonburi
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครงาน ตำแหน่ง อาจารย์

King Mongkut’s University of Technology Thonburi

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
King Mongkut’s University of Technology Thonburi
ศูนย์บริการวิจัยและออกแบบ คณะสถาปัตย์ฯ มจธ. มีความประสงค์จะว่าจ้างบุคคล เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งธุรการ จำนวน 1 อัตรา

King Mongkut’s University of Technology Thonburi

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา