Mongkutwattana General Hospital

นย์สุขภาพครบวงจรที่ให้บริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่สุด ในย่านถนนแจ้งวัฒนะ แหล่งพักอาศัยซึ่งมีประชากรกว่า 400,000 คน เป็นแหล่งที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีหน่วยงานขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชนดูเพิ่มเติม

งานอื่นๆ