EASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT

อีสท์ วอเตอร์ หรือบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2535 ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการน้ำดิบผ่านท่อส่งน้ำขนาดใหญ่ ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภค สนับสนุนแผนงานพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกให้เป็นเขตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ต่อมาได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดูเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

EASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม (บริษัทในเครือ) ฝ่ายวิศวกรรม

EASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
EASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT
พนักงาน – Billing แผนกการเงิน ฝ่ายการเงิน (จ.ชลบุรี)

EASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
EASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT
พนักงาน – Billing แผนกการเงิน ฝ่ายการเงิน (จ.พิษณุโลก )

EASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT

พิษณุโลกเต็มเวลา
EASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT
วิศวกรชลศาสตร์ แผนกวิศวกรกรรมแหล่งน้ำ กลุ่มงานวางแผนโครงการ

EASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
EASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT
พนักงานวิเคราะห์โครงการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

EASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
EASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT
พนักงานตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบ

EASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
EASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT
วิศวกรชลศาสตร์ แผนกวิศวกรรมแหล่งน้ำ กลุ่มงานวางแผนโครงการ

EASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
EASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT
พนักงานบัญชี ฝ่ายการเงินและบัญชี

EASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
EASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT
นิติกร แผนกกฎหมาย สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และเลขานุการบริษัทฯ

EASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
EASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT
วิศวกรโยธา แผนกวิศวกรรมสำรวจและออกแบบ ฝ่ายวิศวกรรม

EASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา