KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPAN

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2548 โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักที่เป็นน้ำตาลทราย เช่น น้ำตาลทรายดิบ อน้ำตาลทรายดิบคุณภาพสูง น้ำตาลทรายขาว และ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ดูเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPAN
เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบ (RISK MANAGEMENT OFFICER)

KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPAN

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPAN
ผู้จัดการส่วนไฟฟ้า (จ.กาญจนบุรี)

KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPAN

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPAN
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จ.ชลบุรี)

KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPAN

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPAN
ผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบ

KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPAN

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPAN
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้

KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPAN

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPAN
หัวหน้าส่วนส่งเสริมไร่ (ประจำ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น)

KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPAN

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPAN
เจ้าหน้าที่อาคารและที่ดิน

KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPAN

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPAN
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้

KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPAN

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPAN
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPAN

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPAN
หัวหน้าแผนกลูกหีบ

KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPAN

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา