Ekarat Pattana Company Limited

บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด เป็นบริษัทในเครือน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2547 โดยมีวัตถุประสงค์ ที่สอดคล้อง กับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทยหันมาใช้ผลผลิตและผลพลอยได้ทางการเกษตรในการผลิต พลังงานชีวภาพหรือเอทา นอล เพื่อทดแทนการนำเข้าสารเพิ่มออกเทน ในน้ำมันเบนซิน ดูเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Ekarat Pattana Company Limited
Programmer

Ekarat Pattana Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Ekarat Pattana Company Limited
ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

Ekarat Pattana Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Ekarat Pattana Company Limited
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท

Ekarat Pattana Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Ekarat Pattana Company Limited
เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายบริหารความเสี่ยง

Ekarat Pattana Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Ekarat Pattana Company Limited
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

Ekarat Pattana Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Ekarat Pattana Company Limited
เจ้าหน้าที่การเงิน

Ekarat Pattana Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Ekarat Pattana Company Limited
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกการเงิน

Ekarat Pattana Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Ekarat Pattana Company Limited
หัวหน้าแผนกบัญชี

Ekarat Pattana Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Ekarat Pattana Company Limited
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี

Ekarat Pattana Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา
Ekarat Pattana Company Limited
ผู้จัดการโรงงาน

Ekarat Pattana Company Limited

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา