KASIKORN RESEARCH CENTER COMPANY LIMITED

บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด (KASIKORN Research Center Company Limited: KResearch) กิจการในเครือธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ 16 ธันวาคม 2537เพื่อดำเนินงานทางวิชาการ โดยมีโครงสร้างองค์กรรองรับกิจกรรมการวิจัยในแต่ละด้าน ดังนี้ ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจจุลภาค ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจมหภาค ฝ่ายวิจัยการเงินการธนาคาร ฝ่ายวิจัยการลงทุนภูมิภาค ฝ่ายแปลภาษาต่างประเทศ ฝ่ายงานสนับสนุนองค์กรดูเพิ่มเติม

งานอื่นๆ