LEASE IT PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) (Lease IT) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2549 เป็นบริษัทในกลุ่ม SVOA ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการค้าของกลุ่มเอสวีโอเอ โดยการให้บริการสินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงิน (Leasing) และสินเชื่อสัญญาเช่าซื้อ (Hire Purchase) รวมถึงการให้บริการรับโอนสิทธิเรียกร้องลูกหนี้การค้า (Factoring)ดูเพิ่มเติม

งานอื่นๆ