F-Plus Company Limited

บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2543 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการผลิตกลุ่มสินค้าเครื่องปรุงรส ซึ่งปัจจุบันสินค้าของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย ผงปรุงรส, ซุปก้อน, น้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูป, น้ำมะนาว น้ำจิ้มสุกี้ ซอสหมัก น้ำเชื่อมและเครื่องเทศต่าง ๆ ภายใต้แบรนด์ “ฟ้าไทย” และ “เติมทิพ” เพื่อรองรับความต้องการสินค้าจากกลุ่มผู้บริโภคต่าง ๆทุกระดับจากทั้งภายในและต่างประเทศดูเพิ่มเติม

งานอื่นๆ