Thai Feed Mills Public Company Limited

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด(มหาชน)  เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ภายใต้เครื่องหมายการค้าชื่อ สุปรีมฟีดส์ พรีเมี่ยมฟีดส์ และ เพียวไพร์ดฟีดส์ ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยอาหารสัตว์สำหรับไก่ ไก่ไข่ เป็ด สุกร โคนม โคเนื้อและนกกระทาโดยมีการจัดจำหน่ายทั่วประเทศโดยผ่านผู้แทนจำหน่ายและ จำหน่ายให้กับฟาร์มต่างๆ โดยตรง นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ไก่เนื้อ ผลิตลูกไก่ให้กับเกตษรกรที่ใช้อาหารสัตว์ และมีฟาร์มปู่ย่าสุกรเพื่อผลิตพ่อแม่พันธุ์สุกรไว้จำหน่ายอีกด้วยดูเพิ่มเติม

งานอื่นๆ