Narai Property Company Limited

บริษัท นารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด เริ่มก่อตั้งในปี พ. ศ. 2527 ได้รับ ความเชื่อถือมากว่ายี่สิบปี ผู้นำทีมสร้างสรรค์พัฒนาโครงการที่พักอาศัยที่มีคุณภาพ มีจุดยืนในการพัฒนาโครงการที่พักอาศัย ที่มีมาตรฐานสำหรับกลุ่มลูกค้า ระดับกลางขึ้นไป อีกทั้งบริษัทฯ มีแผนดำเนินธุรกิจการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ เน้นเรื่องคุณภาพของที่อยู่อาศัย และสภาพแวดล้อมที่ดีของโครงการเป็นสำคัญ ตลอดจนบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงปัจจัยต่างๆ ที่จะเอื้อให้ บ้าน มีความหมาย มากกว่าอาคารสำหรับพักอาศัย หากยังเป็นศูนย์รวมความรัก ความเอาใจใส่ และความสุขของสมาชิกทุกคนในครอบครัวเป็นสำคัญดูเพิ่มเติม

งานอื่นๆ