Krirk University

มหาวิทยาลัยเกริกได้กำหนดเอกลักษณ์ คือ ภูมิปัญญาเพื่อสังคม (Wisdom for Society) คำอธิบาย ภูมิปัญญา (Wisdom) หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ความคิด ความเชื่อ ที่ได้ค้นคว้ารวบรวมเป็นองค์ความรู้ และแนวคิดสำหรับแก้ปัญหาของมนุษย์ นิยาม อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกริก “ภูมิปัญญาเพื่อสังคม” หมายถึง มหาวิทยาลัยเกริกมุ่งสร้างองค์ความรู้และพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสังคมสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาดูเพิ่มเติม

งานอื่นๆ