เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ - โอเปอเรเตอร์

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• รับโทรศัพท์ ต้อนรับลูกค้าและบริการลูกค้ารวมทั้งบุคลากรภายนอกที่มาติดต่องานกับบริษัท
• ประสานงานทุกหน่วยงาน ดูแลผู้มาสมัครงานและเอกสาร การนัดหมายในการสัมภาษณ์ ลงทะเบียน
• จองห้องประชุม ช่วยจัดห้องเมื่อมีการประชุม และอบรม ช่วยจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน,คัดแยกเอกสาร
• Update หมายเลขติดต่อภายใน รับเรื่องร้องเรียนจากบุคคลภายนอก

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• เพศ หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
• การศึกษา ปวส-ปริญญาตรี มนุษย์ศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ 2-3 ปีด้าน PR-ประชาสัมพันธ์
• บุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ อัธยาศัยดี
• พูดจาชัดเจน มีใจรักงานบริการ ชอบทำงานเป็นทีม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ติดตามงานและรายงานผลอย่างเป็นระบบ
• มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารกับลูกค้าและผู้มาติดต่อ
• ใช้คอมพิวเตอร์ Ms Office ได้ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • ปริญญาตรี
 • อนุปริญญาตรี
 • อายุ: ด้านล่าง 30 ปีอื่นๆ
 • ประสบการณ์: 2 ปี
 • เพศ: หญิง

General Skills

 • การสื่อสาร
 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • บุคลิกภาพดี
 • รักงานบริการ

Spoken Languages

 • อังกฤษ (Intermediate)

Written Languages

 • อังกฤษ (Intermediate)

Computer Skills

 • Microsofe Office (Intermediate)

สมัครงาน

Apply Now