เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานทะเบียน – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• ชาย/หญิง
• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ , การเงิน , บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ด้านงานทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างน้อย 2 ปี
• สามารถใช้ MS-Office ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 2 ปี

Computer Skills

  • Microsofe Office (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now