Handyman (พนักงานช่างสี,ช่างไม้)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now