นักวิชาการส่งเสริม (จ.นครราชสีมา)

นครราชสีมาเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

หน้าที่และรายละเอียดของงาน :
• ดำเนินการผลิตสุกรตามเป้าหมาย ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
• ตรวจสอบ ติดตาม ประสิทธิภาพการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย
• บันทึกงานข้อมูลการผลิตสุกรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
• ดำเนินการแก้ไขปัญหา และรายงานการผลิตสุกรให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
• เป็นผู้รับผิดชอบจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์และความปลอดภัยด้านอาหาร
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ :
• เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
• วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ ,สัตวบาลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-1 ปี ด้านนักวิชาการส่งเสริม
• สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
•(ยินดีพิจารณารับนักศึกษาจบใหม่)

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 21-30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • ประสานงาน
  • การแก้ไขปัญหา
  • ความรับผิดชอบ

สมัครงาน

Apply Now