เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analysis Officer) 1 อัตรา

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• ติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการลงทุนโครงการใหม่
• นำเสนอข้อมูล และวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค พร้อมแนวทางแก้ไขเบื้องต้น
• ประสานงานข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ทางการเงิน สำหรับการลงทุนในโครงการใหม่

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• เพศชาย / หญิง
• การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี /การเงิน /เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
•มีประสบการณ์ทางด้านการวางแผนกลยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ธุรกิจ และเศรษฐกิจ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความรู้ด้านการวิเคราะห์โครงการ การจัดทำเป้าหมาย และตัวชี้วัดผลงานองค์กร
• สามารถใช้โปรแกรม ERP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Word, Excel, Power Point, Out look and Internet
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ดี
• มีความกระตือรือร้น และสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
• สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • การวิเคราะห์
  • ทำงานภายใต้การกดดัน

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Advanced)

Written Languages

  • อังกฤษ (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now