บุคลากรประจำ แผนกนิติการ 1 อัตรา ประจำที่ วิทยาเขตรังสิต

ปทุมธานีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• รับผิดชอบตรวจสอบและติดตามผลการจัดทำเอกสารสัญญา การตรวจสอบสัญญาต่าง ๆ ของหน่วยงานในวิทยาลัย
• ร่วมเป็นคณะกรรมการสืบสวน สอบสวน กรณีบุคลากรของมหาวิทยาลัยกระทำความผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
• บันทึก จัดทำและจัดเก็บเอกสารสำเนาคำฟ้อง สำนวนการสอบสวนต่าง ๆ หนังสือตักเตือนการลงโทษบุคลากรของวิทยาลัย
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นภายนอก เช่น ศาล สถานีตำรวจ สำนักงานกฎหมาย ฯลฯ
• ดูแล ให้คำแนะนำ ปรึกษา เรื่องกฎหมายแก่หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัย
• เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านธุรการของหน่วยงาน เช่น การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ (KM) การจัดทำงบประมาณ สรุปผลการปฏิบัติงาน จัดเตรียมเอกสารของหน่วยงาน
• ศึกษา ติดตามข่าวสาร ข้อมูลทางกฎหมายให้ทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งเสนอแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย
• การฟ้องคดีหรือต่อสูคดีให้กับมหาวิทยาลัย ตลอดจนการดำเนินการยึดทรัพย์ บังคับคดี
• ประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และ/หรือหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับกฎหมาย
• ปฎิบัติงานประจำมหาวิทยาลัยกรุงเทพทั้งที่วิทยาเขตกล้วยน้ำไท และวิทยาเขตรังสิต
• สามารถปฏิบัติงานในยามวิกาลได้
• งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ประชุมนิติบุคคลอาคารชุดวอเตอร์ฟอร์ด, ปฏิบัติตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• ปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านนิติศาสตร์
• ไม่จำกัดเพศ
• อายุไม่เกิน 35 ปี
• มีประสบการณ์ในการว่าความ
• มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
• ได้รับประกาศนียบัตรเป็นผู้สอบไล่ได้ชั้นเนติบัณฑิตยาสถาน

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 01 Sep 2015
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • กฎหมาย - ภาษี

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท
  • อายุ: ด้านล่าง 35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now