Creative Event (Urgent)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• ดำเนินการคิดสร้างสรรค์ concept และ Directionงาน แสดงสด ตามโจทย์ที่ได้รับ
• ดำเนินการลงรายละเอียดของรูปแบบงานทั้งหมดเพื่อนำไปปฏิบัติ
• ดำเนินควบคุมการซ้อมการโชว์ให้เป็นไปตามรูปแบบที่ได้สร้างสรรค์
• กำกับการแสดงศิลปินให้เป็นไปตามรูปแบบที่ได้สร้างสรรค์มา
• ประมาณการงบประมาณเบื้องต้นให้เหมาะสมกับกิจกรรม
• ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• เพศ ชาย/ หญิง อายุ 25 – 35 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ การจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านงาน Creative Show / Concert / Event / Theater
• มีความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์การแสดงต่างของศิลปิน ๆ
• มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Powerpoint
• มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
• หากมีความสามารถทางด้านการร้องเพลง / เต้น จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 25-35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 1 ปี

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Intermediate)

Written Languages

  • อังกฤษ (Intermediate)

Computer Skills

  • MS Excel (Intermediate)
  • MS Word (Intermediate)
  • Power Point (Intermediate)

สมัครงาน

Apply Now