จนท.สโตร์ก่อสร้าง

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

1.เตรียมความพร้อมของพื้นที่ในการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการและดูแลสภาวะในการจัดเก็บวัสดุและอุปกรณ์ให้เหมาะสมและป้องกันมิให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพง่าย รวมทั้งการชี้บ่งวัสดุ อุปกรณ์บริเวณชั้นจัดเก็บให้มีความเรียบร้อย

2.ดูแลและควบคุมวัสดุอุปกรณ์ของโครงการที่รับผิดชอบให้มีความพร้อมและเพียงพอ
ต่อการใช้งานอยู่เสมอ

3.ควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหายและสูญหาย ดูแลความเรียบร้อยในการจัดเก็บในคลังพัสดุโครงการและบันทึกยอดคงคลัง

4. ดูแล รักษาและจัดการในเรื่องการจัดเก็บเศษวัสดุที่เหลือใช้จากหน้างาน


5.ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์เบื้องต้น พร้อมตรวจเอกสาร PR,PO และใบกำกับสินค้า โดยตรวจนับจำนวนและตรวจตามคุณสมบัติร่วมกับวิศวกรสนาม

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
• วุฒิปวช. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
• มีประสบการณ์ในการควบคุมดูแลวัสดุในงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 ปี
• สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
• มีความละเอียดรอบคอบ ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบสูง
• สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
• สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • อนุปริญญาตรี
  • โรงเรียนวิชาชีพ
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 25 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 2 ปี
  • เพศ: เพศชาย

General Skills

  • ความซื่อสัตย์
  • ความรับผิดชอบ
  • ทำงานภายใต้การกดดัน

Computer Skills

  • Microsofe Office (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now