Call Center (สำหรับผู้พิการ)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• ทำงานให้ข้อมูล คำแนะนำ ตอบคำถาม และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์
• เงื่อนไข:พิการขาข้างใดข้างหนึ่ง(ไม่ใช้ WheelChair), พิการตาข้างใดข้างหนึ่ง, สามารถช่วยเหลือตนเองได้, ต้องมีบัตรผู้พิการ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• ระดับการศึกษา: ม.6 - ปริญญาโท สาขาวิชา: เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
• อายุ(ปี): 18 - 35
• เพศ: ไม่ระบุ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • อายุ: 21-35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now