Senior Passenger Services Officer - USM

สุราษฎร์ธานีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• ประสานงานควบคุม ดูแล ถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ และให้คำแนะนำรวมถึงสามารถให้ข้อมูลการปฏิบัติงานการให้บริการผู้โดยพิเศษ แก่ พนักงานต้อนรับผู้โดยสารภาคพื้นดินได้อย่างถูกวิธี เพื่อความถูกต้องในการทำงานสามารถสร้างประทับใจสูงสุดแก่ผู้โดยสารได้
• ตรวจสอบข้อมูลและใส่รายละเอียดเกี่ยวกับผู้โดยสารพิเศษเพื่อแจ้งให้ปลายทางทราบข้อมูลในการดูแลผู้โดยพิเศษ อย่างถูกต้องครบถ้วน และเพื่อลดข้อขัดในการปฏิบัติงาน ณ ปลายทางเบื้องต้นได้
• รับข้อมูลและประสานงานและแก้ไขปัญหา กับหัวหน้าพนักงานต้อนรับผู้โดยสารภาคพื้นดินและหัวหน้าพนักงานบริการภาคพื้นดิน ในการให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารปกติและผู้โดยสารพิเศษ ถึงแนวทางการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ เพื่ออำนวยความสะดวก สร้างความพึงพอใจ และลดการร้องเรียนของผู้โดยสาร
• ถ่ายทอดความรู้ความสามรถในการปฏิบัติงาน เป็นที่ปรึกษาให้พนักงานต้อนรับผู้โดยสารภาคพื้นดิน และตักเตือนพนักงาน ฯ เบื้องต้น พร้อมทั้งรายงานหัวหน้างานให้ทราบต่อไป เพื่อให้พนักงานได้ทราบข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น
• จัดทำรายงานจำนวนผู้โดยสารพิเศษประจำเดือน รวมทั้งเสนอแก้ไขข้อขัดแย้งในการปฏิบัติงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไข เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้บังคับบัญชาในการพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
• ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร และจัดสรรพนักงานต้อนรับภาคพื้นดินไปอำนวยความสะดวกผู้โดยสารสำคัญ (VIP) ในกรณีมีผู้โดยสารดังกล่าว เพื่อให้การบริการเป็นด้วยความราบรื่น ปลอดภัย เพื่อสร้างประทับสูงใสให้ผู้โดยสาร VIP
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• ปริญญาตรีทุกสาขา
• ประสบการณ์การทำงานด้านอุตสาหกรรมการบิน อย่างน้อย 2 ปี
• ผ่านหลักสูตรการอบรมและหลักเกณฑ์การประเมิณผลบรรจุตำแหน่งตามที่ส่วนกำหนด
1. Initial Ground Services
2. Recurrent for Junior
3. Recurrent Dangerous Goods
4. Security Awareness
5. Safety management system
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
• สามารถสื่อสารภาษาที่ 3 เช่น จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาเลี่ยน(พิจารณาเป็นพิเศษ)
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
• มีความรู้ความชำนาญในระบบ Check-in SABRE
• มีจิตสำนึกในการทำงานและให้บริการผู้อื่น
• มีสุขภาพแข็งแรง อดทนต่อสภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
• มีความกะตือรือร้น ตั้งใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
• มีความช่างสังเกต ละเอียดรอบคอบในการทำงาน
• สามารถทำงานเป็นทีม และยืดหยุ่นได้
• มีจิตสำนึกในความปลอดภัย
• สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
• มีความสามารถในการรับฟังและถ่ายทอด
• มีปฏิภาณและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
• สามารถทำงานเป็นกะได้
• สามารถปฏิบัติงานต่างสถานีได้
• สถานที่ทำงาน : Samui Airport

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 2 ปี

General Skills

  • การแก้ไขปัญหา
  • รักงานบริการ
  • การทำงานเป็นทีม

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Advanced)

Written Languages

  • อังกฤษ (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now