Qualified Pilot - ATR72-500/600 Captain

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• Bangkok Airways เปิดรับสมัครนักบินที่ 1 ที่มีประสบการณ์กับแบบเครื่องบิน ATR72-500/600

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี เรียบร้อย และจะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หากพบว่ามีการบันทึกฐานความผิดไว้ในประวัติอาชญากรรม และความผิดนั้นขัดต่อความปลอดภัยด้านการบิน หรือขัดต่อศีลธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพนักบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพื่อรับเข้าเป็นพนักงาน
• สัญชาติไทย สำหรับเพศชายต้องพ้นพันธะทางทหาร
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
• พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี ใบรับรองผลการทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษการบินจากกรมการบินพลเรือน หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก ICAO ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป
• สำเร็จหลักสูตรการบินโดยสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
• ถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก (Current ICAO ATPL)
• มีใบรับรองการตรวจสุขภาพนักบิน (Current Class 1 Medical)
• อายุไม่เกิน 55 ปี นับจนถึงวันสุดท้ายที่ประกาศรับสมัคร
• มีชั่วโมงบินรวมมากกว่า 4,000 ชั่วโมง และมีชั่วโมงบินกับเครื่องบิน Type ATR72-500/600 ต่อเนื่องกัน (Current and On Type Rating) จำนวนมากกว่า 1,000 ชั่วโมง

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: ด้านล่าง 55 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์
  • เพศ: เพศชาย

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Advanced)

Written Languages

  • อังกฤษ (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now