Flight Operations Training Development Officer

สมุทราปราการเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• ดำเนินการร่วมกับวิทยากรเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่ศูนย์ฝึกอบรมฝ่ายปฏิบัติการบินเปิดขึ้นใหม่ ตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐาน รวมทั้งจัดทำ lesson plans และ course materials ของทุกวิชา เช่น เอกสารประกอบการเรียน Power Point ข้อสอบ ให้สอดคล้องกับกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ และ syllabus ที่กำหนดใน Flight Training Manual
• ศึกษากฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และประสานงานกับวิทยากรเพื่อปรับปรุงหลักสูตรและ course materials ทุก 6 เดือน สำหรับหลักสูตรนักบิน และทุก 12 เดือน สำหรับหลักสูตรพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและ Special Courses
• สร้างระบบการจัดเก็บและควบคุมการเข้าถึง lesson plans และ course materials เช่น เอกสารประกอบการฝึกอบรม Power Point รวมทั้ง audio/video files ต่างๆให้อยู่ในรูปแบบ hard/soft copies ตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ
• แก้ไข ปรับปรุง Flight Training Manual ส่งให้กรมการบินพลเรือนอนุมัติ ตามวงรอบที่กำหนด หรือก่อนหน้า หากมีการเปลี่ยนแปลงกฏระเบียบข้อบังคับของกรมการบินพลเรือน IATA และ ICAO
• จัดเตรียม และให้การสนับสนุนข้อมูล เอกสาร และหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับหลักสูตรและการฝึกอบรม เมื่อมีการตรวจสอบมาตรฐาน เช่น การตรวจสอบของกรมการบินพลเรือน IOSA, ISO และ Codeshare audits ต่างๆ
• จัดทำ ปรับปรุง และควบคุมการเข้าถึงคลังข้อสอบ(test bank) ของวิชาต่างๆ ในหลักสูตรที่จัดขึ้นโดยศูนย์ฝึกอบรมฝ่ายปฏิบัติการบิน
ติดตาม ตรวจสอบ ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น เพื่อนำไปปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจน course materials ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Quality, Safety และ Security ให้สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบบริษัท
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ, ผู้จัดการ และหัวหน้างาน

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์การการทำงานด้านการฝึกอบรม พัฒนาหลักสูตร สายการบิน หรือหน่วยงานด้านการบินอื่นๆ
• ความรู้เกี่ยวกับ กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านการบิน
• ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
• มีความสามารถในการใช้ software เพื่อการพัฒนาหลักสูตร เช่น MS Office (Word, Excel, PowerPoint, ToolBook, Authorware, Flash, Dreamweaver, Module และ E-Learning เป็นต้น)

สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำอาคารทับสุวรรณ สนามบินสุวรรณภูมิ ถนนบางนา-ตราด กม.15

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาเอก
  • ปริญญาโท
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Advanced)

Written Languages

  • อังกฤษ (Advanced)

Computer Skills

  • Microsofe Office (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now