วิศวกรไฟฟ้า ประจำสำนักงานใหญ่

สงขลาเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
• ประสบการณ์ มีประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อย่างน้อย 1 ปี
• มีความรู้เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้า
• มีทักษะการวางแผนและการกำหนดเป้าหมาย
• สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดี
• มีทักษะการสื่อสารและการประสานงาน
• มีทักษะการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching)
• สามารถแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้
• สามารถใช้โปรแกรม MS Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
• สามารถทำงานในที่สูงได้
• มีความซื่อสัตย์สุจริต
• มีความสุขุม ละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบในการทำงาน
• มีทัศนคติเชิงบวกต่องาน เพื่อนร่วมงาน และองค์กร
• มีภาวะผู้นำ มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
• มีความกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
• มีใจรักในงานบริการ อดทน และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

รายละเอียดของเนื้องาน

 • เปิดรับสมัครถึง: 18 Jan 2017
 • เต็มเวลา
 • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
 • วิศวกรรม

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์: 1 ปี

General Skills

 • การสื่อสาร
 • ประสานงาน
 • ความคิดสร้างสรรค์ /ความคิดนวัตกรรม
 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • ความเป็นผู้นำ
 • ความรับผิดชอบ
 • การทำงานเป็นทีม
 • ทำงานภายใต้การกดดัน

Computer Skills

 • Microsofe Office (Advanced)
 • Internet / Email (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now