หัวหน้าคลังสินค้า ( ส า ข า ก ร ง เ ท พ )

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

หนา้ที่และความรับผิดชอบ
• วางแผนและตรวจสอบการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้า ร่วมกับผู้บังคับัญชา
• ควบคุมและจัดการสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมขาย
• ควบคุมการประสานงานเรื่องการจัดวางและจัดส่งสินค้าให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ประสานงานและแกไ้ขปัญหาเรื่องการรับสินค้าและวัตถุดิบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ควบคุมการตรวจนับสินค้าคงคลังของพนักงานขึ้นสินค้า
• บริหารจัดการกำลังคนให้สามารถปฎิบัติงาน ประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• รายงานผลการปฏิบตัิงานประจำสัปดาห์ต่อผู้บังคับบัญชา
• มีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคลกับผู้บังคับบัญชา
• มีส่วนร่วมในกิจกรรมปรับปรุงงานของหน่วยงาน
• หนา้ที่อื่นๆ ที่ไดร้ับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณภาพของงานที่ตอ้งการ
• ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและจัดวางสินค้าตรงตามจุดที่กำหนด
• ลูกค้าได้รับสินค้าถูกต้องตามใบจ่ายสินค้า
• สินคา้ไม่บุบงอแตกหัก หรือ เป็นสนิม
• สินคา้อยใู่นสภาพดีและลูกคา้ไดร้ับสินคา้ในระยะเวลาที่กาหนด
• ระบบการทำงานมีความคล่องตัวและปัญหาได้รับการแก้ไขในเวลาที่เหมาะสม
• สินคา้ได้รับการตรวจนับอย่างสมำ่เสมอตามเวลาที่กำหนด
•. มีจำนวนพนักงานพร้อมปฏิบัติงานในแต่ละวัน
• ผู้บังคับบัชาได้รับรายงานการปฎิบัติงานทุกสัปดาห์
• พนักงานในหน่วยงานได้รับการพัฒนาศักยภาพใหม่ มีความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น พนักงานมีขวัญ กำลังใจ และมีความผูกพันธ์ต่อองค์กร
• เข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาที่กำหนดทุกครั้ง
• ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

สมบัติเฉพาะต าแหน่ง
• วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอนื่ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ประสบการณ์ มีประสบการณ์การทา งานดา้นการบริหารคลงัสินคา้ อยา่งนอ้ย 1 ปี
ความรู้ ความสามารถ
• มีความรู้ความเขา้ใจเรื่องการบริหารสินคา้คงคลงั
• มีความรู้เกี่ยวกบัวตัถุดิบและผลิตภณัฑข์องบริษทั
• มีทกัษะในการวางแผนและการกา หนดเป้าหมาย
• สามารถจดัลา ดบัความสา คญัของงานไดด้ี
• มีทกัษะในการวิเคราะห์ขอ้มูล
• มีทกัษะในการสื่อสารและประสานงาน
• มีทกัษะการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching)
• มีทกัษะการเจรจาต่อรอง สามารถแกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรคไ์ด้
• สามารถใชโ้ปรแกรม MS Office และ Internet ไดเ้ป็นอยา่งดี
คุณสมบตัิอื่นๆ
• มีความซื่อสัตยส์ุจริต
• มีความสุขมุ ละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบในการทา งาน
• มีทศันคติเชิงบวกต่องาน เพื่อนร่วมงาน และองคก์ร
• มีภาวะผนู้า มนุษย์สัมพนัธ์ดี สามารถทา งานเป็นทีมได้
• มีความคล่องตวัในการทา งาน กระตือรือร้นในการคน้ควา้หาความรู้และเทคโนโลยใีหม่ๆ
• มีใจรักในงานบริการ อดทน และสามารถทา งานภายใตส้ภาวะกดดนัได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • ปริญญาตรี
 • อนุปริญญาตรี
 • ประสบการณ์: 1 ปี

General Skills

 • การวิเคราะห์
 • การสื่อสาร
 • ประสานงาน
 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • ความซื่อสัตย์
 • การเจรจาต่อรองและการโน้มน้าว
 • การวางแผน
 • การแก้ไขปัญหา
 • รักงานบริการ
 • ทำงานภายใต้การกดดัน

Computer Skills

 • Microsofe Office (Advanced)
 • Internet / Email (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now