ผู้จัดการ (งานระบบ)

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

Responsibilities
• ควบคุมผู้รับเหมา ดูแลงานด้านระบบสุขาภิบาล ประปา ไฟฟ้า และสาธารณูปโภค
• จัดทำใบขอสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ อาทิ การไฟฟ้า การประปา เป็นต้น
• ประสานงานภายในองค์กรระหว่างฝ่ายงานต่างๆ
• รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามกำหนดระยะเวลา
• ตรวจสอบ ตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์จาก vendor ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อ พร้อมรับมอบงานตามระบบ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

Qualifications
• เพศชาย อายุ 30-35 ปี
• ปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรไฟฟ้า เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ หรือการบริหารงานก่อสร้าง
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 8 ปี ด้านการบริหารงานโครงการและติดต่อประสานงาน
• มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการนำเสนองาน และสามารถปฎิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
• ต้องการผู้ที่รักความก้าวหน้า กระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี อดทนต่องานหนัก
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms.Office, Auto CAD ได้

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาโท
 • อายุ: 30-35 ปีอื่นๆ
 • ประสบการณ์: 5 ปี
 • เพศ: เพศชาย

General Skills

 • ความเป็นผู้นำ
 • ทักษะการนำเสนอ
 • การแก้ไขปัญหา
 • ทำงานภายใต้การกดดัน

Computer Skills

 • Microsofe Office (Advanced)
 • Auto-Cad (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now