ผู้จัดการส่วนงานบัญชี

BangkokFull-Time

Job Description

Job Specification

1. เพศชาย / หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
2. วุฒิป.ตรี-ป.โท สาขาบัญชี
3. มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน อย่างน้อย 8 ปี
4. มีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานบัญชี กฎหมายภาษีอากร
5. สามารถวางแผน วิเคราะห์ และควบคุมงานได้
6. มีภาวะผู้นำและทักษะในการแก้ไขปัญหา ตัดสินใจและประสานงานที่ดี
7. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

Job Details

Requirements

 • Bachelor's Degree
 • Master's Degree
 • Age: over 25 years
 • Expirience: 5 Years

General Skills

 • Analysis
 • Coordinate
 • Leadership
 • Planning
 • Problem solving

Computer Skills

 • Microsofe Office (Advanced)

Profession

 • Accountant

Apply For Job

Apply Now