หัวหน้าแผนกข้อมูลกลาง-คลังสินค้าสำเร็จรูป

ปทุมธานีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

รายละเอียดงาน
• ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบ SAP กับเอกสาร ในการรับ การโอน การตัดจ่าย พร้อมสรุปข้อมูลเสนอหัวหน้างาน เพื่อนำไปวิเคราะห์การทำงาน

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• ปริญญาตรีขึ้นไป หรือ ต่ำกว่าปริญญาตรีต้องมีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าสำเร็จรูปอย่างน้อย 5 ปี
• มีความรู้ในด้านการบริหารคลัง และระบบ ISO
• มีความรู้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office อย่างดี
• มีประสบการณ์ด้านโปรแกรม SAP

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 5 ปี

General Skills

  • การวิเคราะห์
  • ประสานงาน

Computer Skills

  • Microsofe Office (Advanced)
  • SAP (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now