เจ้าหน้าที่อาวุโสพนักงานสัมพันธ์

ปทุมธานีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

รายละเอียดงาน
• รับผิดชอบในการดูแลงานความเป็นอยู่ของพนักงาน
• ดำเนินการจัดกิจกรรมพนักงาน
• จัดทำวารสารภายใน และให้คำปรึกษาแก่พนักงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในบริษัทฯ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสาตร์หรือรัฐศาสตร์หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์
• ประสบการณ์งานพนักงานสัมพันธ์อย่างน้อย 3 ปี มีความรู้ความเข้าใจในงานบุคคลแขนงต่างๆ
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 3 ปี

Computer Skills

  • Microsofe Office (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now