ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ (บริษัท เถ้าแก่น้อยฯในเครือ)

ปทุมธานีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

รายละเอียดงาน
• บริหารจัดการต้นทุนการดำเนินงานภายใต้งบประมาณประจำปี
• ร่วมกำหนดทิศทาง วางแผน และกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดร่วมกับฝ่ายขาย และการตลาด เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า
• วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงานของฝ่ายปฏิบัติการ
• วิเคราะห์และเปรียบเทียบสถานการณ์การทำงานของฝ่ายกับคู่แข่งขันภายนอก
• ควบคุมคุณภาพรวมการปฏิบัติงานของฝ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่วางไว้ และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท โดยให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
• จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย พร้อมทั้งพัฒนาความสามารถของพนักงานขาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหาร, การตลาด, การจัดการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 3 - 6 ปี ขึ้นไป
• มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด หรือการขายด้านค้าปลีกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถทำงานนอกสถานที่ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้
• มีทักษะในการสื่อสารประสานงานที่ดี มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ และแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
• มีมาตรฐานสูงในการทำงาน และมีความคล่องตัวในการทำงาน
• มีทักษะในการบริหารจัดการ (Managerial Skill) และมีความเป็นผู้นำ (Leadership)
• สามารถบริหารงานขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามดัชนีชี้วัด (KPI) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• สามารถสื่อสาร สนทนาภาษาอังกฤษ เขียนและอ่านภาษาอังกฤษได้ดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 3 ปี

General Skills

  • ประสานงาน
  • ความเป็นผู้นำ
  • ทักษะด้านการจัดการ
  • การแก้ไขปัญหา
  • ความรับผิดชอบ

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Advanced)

Written Languages

  • อังกฤษ (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now