ผู้จัดการส่วนเปิดงานและประสานงานช่าง

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
• วางแผนสำรวจ วางผัง ตอก/เจาะเสาเข็ม ติดตามความคืบหน้า สรุปการดำเนินการ ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหา
• วางแผนงานโครงสร้าง พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้า สรุปการดำเนินการ ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหา
• วางแผนการก่อสร้าง Luxuryพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้า สรุปผลการดำเนินการ ปัญหา และเสนอแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหา
• ตรวจสอบผลสำรวจที่ดิน งานวางผัง งานเสาเข็ม งานโครงสร้าง

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย / หญิง
• อายุ 30 ปีขึ้นไป
• ปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมโยธา,ก่อสร้าง ,หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในงานควบคุมงาน 5 ปี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 5 ปี

สมัครงาน

Apply Now