Customer Analytics Supervisor

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• ดำเนินการนำแผนงานการสำรวจความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า แผนงานกลยุทธ์ทางการตลาด และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายไปปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
• ติดตามตรวจสอบ ควบคุม และรายงานสถานภาพของแผนงานการสำรวจความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้าในทุกขั้นตอน เพื่อให้แผนงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
• บริหารจัดการฐานข้อมูลลูกค้า กำหนดวิธีการ ตรวจสอบ และควบคุมการคัดกรองฐานข้อมูลลูกค้าตามกลุ่มเป้าหมายของแต่ละแผนงาน
• ออกแบบ และให้แนวทางการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ รายการส่งเสริมการขาย หรืออื่น ๆ ตามแผนงานกลยุทธ์ทางการตลาด ควบคุมคุณภาพสื่อ และการดำเนินการจัดส่งสื่อประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
• จัดทำรายงานบทวิเคราะห์การปฏิบัติงานตามแผนงานการสำรวจความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า แผนงานกลยุทธ์ทางการตลาด วิเคราะห์ผลการสำรวจ สรุปสถิติ รวมถึงผลการตอบรับของกลุ่มเป้าหมายต่อแผนกลยุทธ์การตลาด ข้อดี ข้อควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาการให้บริการ เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
• สื่อสาร และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามแผน รวมถึงลดอัตรา และป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อลูกค้า
• วัดผล ติดตามผล และทบทวนผลการทำงานของตนเอง และผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการจัดการงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จตามเวลา และคุณภาพที่กำหนด
• บริหารจัดการบุคลากรภายในสายบังคับบัญชา และนำนโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงานไปสู่การปฏิบัติเพื่อการป้องกันอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน
• ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารธุรกิจ การตลาด สถิติ หรือเทียบเท่า
• มีประสบการณ์ด้านการตลาด การพาณิชย์ หรือการวิเคราะห์การตลาดไม่น้อยกว่า 2 ปี
• ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และไทยทั้งด้านการพูด ฟัง และการเขียน ระดับดี(ผลคะแนน TOEIC 650 คะแนนขึ้นไปอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสมัคร)
• มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องธุรกิจสายการบินเป็นอย่างดี สามารถตรวจสอบ คาดคะเนและสรุปผลข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• สามารถทำงานกับข้อมูลจำนวนมาก จัดหมวดหมู่ของความคิด และเขียนรายงาน
• มีความกระตือรือร้นในการทำงานวิจัยเพื่อหาความรู้ หาคำตอบใหม่ ๆมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
• มีความรู้และทักษะในวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการทางสถิติวิเคราะห์
• ทักษะในการสร้างสัมพันธภาพ
• ทักษะ และแนวคิดการเขียนข้อความประชาสัมพันธ์ โฆษณาต่าง ๆ
• สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำสำนักงานใหญ่
• เวลาปฏิบัติงาน: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.30 น.

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 2 ปี

General Skills

  • การวิเคราะห์
  • ความคิดสร้างสรรค์ /ความคิดนวัตกรรม
  • มนุษยสัมพันธ์ดี

Spoken Languages

  • ไทย (Advanced)
  • อังกฤษ (Advanced)

Written Languages

  • ไทย (Advanced)
  • อังกฤษ (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now