ผู้จัดการฝ่าย Supply Chain & Logistics

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• ควบคุมดำเนินกิจกรรมภายในให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์องค์กร ควบคุมดูแลการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายบริษัท กำหนดและพัฒนากลยุทธ์อย่างต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในการแข่งขันและลักษณะธุรกิจเพื่อช่วยส่งเสริมให้ทีมงานบรรลุตามเป้าและพัฒนาทีมงานให้บุคลากรมีคุณภาพและความสามารถในระดับสากลและมีระบบการทำงานที่ชัดเจนตรวจสอบได้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• เพศชาย อายุ35 ปีขึ้นไป
• วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขา Logistics, หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
• มีประสบการณ์ด้านการบริหาร Supply Chain & Logistics ไม่ต่ำกว่า 5 ปี ขึ้นไป
• (ด้านการวางแผนการผลิต , การจัดซื้อจัดหา, บริหารคลังสินค้า และการขนส่ง)
• สามารถใช้โปรแกรม ระบบ ERP (Dynamics Ax) ได้เป็นอย่างดี
• มีความรู้ในระบบ ISO 9001, ISO14001, OHSAS 18000

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

Spoken Languages

  • อังกฤษ (Advanced)

Written Languages

  • อังกฤษ (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now