ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• ดูแลเรื่องข้อบังคับ กฎระเบียบของบริษัทเพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ
• จัดทำและแก้ไขระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งแผนผังองค์กร
• มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อวกับแรงานอย่างดี
• จัดจ้างบุคคลภายนอกเพื่อมาดำเนินงานต่างๆกับบริษัท
• สัมภาษณ์ และจัดหาพนักงาน รวมถึงการอบรมพนักงานใหม่
• จัดทำเงินเดือน และผลตอบแทนพนักงาน
• เจรจาต่อรอง และจัดซื้อทรัพย์สินขจองบริษัทฯ และจัดทำบันทึกทะเบียนทรัพย์สิน
– ดูแลงานด้านธุรการภายในของบริษัท รวมทั้บงการรักษาทรัพย์สินและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน
– ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก เพื่อรวบรวมข้อมูล และจัดส่งข้อมูล

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• เพศ ชาย / หญิง
• อายุ 35 ปี ขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
• ประสบการณ์ 2- 5 ปี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 2 ปี

สมัครงาน

Apply Now