Key Account Supervisor 2 ตำแหน่ง

BangkokFull-Time

Job Description

หน้าที่รับผิดชอบ
1. จัดทำเอกสารด้านการขายทั้งภายในบริษัทและติดต่อลูกค้าโดยนำเสนอและติดตามให้สำเร็จ
2. ติดตามใบสั่งซื้อสินค้าโดยประสานงานส่งมอบสินค้าให้ได้ตามจำนวนและทันตามกำหนดส่ง
3. ติดตามการขายและรายการพิเศษในแต่ละเดือนให้สอดคล้องกับแผนการขาย เพื่อให้ได้ยอดขายถึงตามเป้าหมายที่ได้รับต่อปี
4. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและแก้ไขปัญหาให้สำเร็จอย่างราบรื่นตามกำหนด
5. ออกตลาด ตรวจเยี่ยมสาขา แก้ไขปัญหาหน้าร้าน และสินค้าคงเหลือที่หน้าร้าน การจัดเรียงสินค้าในพื้นที่ปกติและพื้นที่พิเศษ ผู้จัดการสาขา
6. รวบรวมข้อมูล รายงานสภาพตลาด ความเคลื้อนไหวของคู่แข่ง ทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาและประชุมฝ่ายขายประจำเดือน

Job Specification

คุณสมบัติ
1. ปริญญาตรีทุกสาขา
2. ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านการขาย
3. มีทักษะในการวางแผนและคิดเป็นระบบ
4. มีทักษะการสื่อสารและเจรจาต่อรองที่ดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักงานบริการ
6. มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
7. มีใบอนุญาตและสามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ได้
8. สามารถใช้ Ms. office และโปรแกรมสถิติต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

Job Details

Requirements

  • Bachelor's Degree
  • Expirience: 1 Year

General Skills

  • Communication
  • Driving licence
  • Good Human Relations
  • Negotiation and persuasion
  • Planning
  • Problem solving
  • Service mind

Computer Skills

  • Microsofe Office (Advanced)

Apply For Job

Apply Now