นักเขียน (Writer)

Thailandเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาสื่อสารมวลชน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 1-5 ปี ในงานด้านการเขียน
• มีบุคลิกภาพดี และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และมีความคิดสร้างสรรค์
• มีความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ MS Office เป็นอย่างดี
• สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและพร้อมร่วมทำงานเป็นทีม

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาเอก
  • ปริญญาโท
  • ประสบการณ์: 1 ปี

General Skills

  • ความคิดสร้างสรรค์ /ความคิดนวัตกรรม
  • บุคลิกภาพดี
  • ทัศนคติเชิงบวก
  • การทำงานเป็นทีม
  • ทำงานภายใต้การกดดัน

Computer Skills

  • Microsofe Office (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now