ผู้จัดการ หรือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายงานทะเบียน – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• ชาย/หญิง
• วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร การบัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ด้านงานทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างน้อย 4 ปี
• สามารถใช้ MS-Office ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์: 3 ปี

Computer Skills

  • Microsofe Office (Intermediate)

สมัครงาน

Apply Now