Legal Director

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• รับผิดชอบการวางแผนดูแลประสานงาน ให้ความเห็นและคำปรึกษาด้านกฎหมายและคดีความ ข้อกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง
• ดำเนินการด้านการเจรจาต่อรอง การร่าง และการนิติกรรมสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารทางกฎหมายอื่นๆ กับคู่ค้า คู่สัญญาทางธุรกรรมต่างๆบุคคลใดๆในบริษัท และ/หรือหน่วยงานราชการ ตรวจสอบร่างสัญญาและเอกสารต่างๆของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้องธุรกรรมระหว่างประเทศ รวมถึงทำการใดๆ อันเกี่ยวกับสัญญาและการบังคับใช้สัญญาโดยกำกับและประสานงานต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เป็นไปตามที่ได้ตกลงไม่ว่าจะเป็นสัญญาที่มีผลบังคับใช้ภายในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งนี้จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศโดยสังเขป
• รักษาความลับขององค์กร หน่วยงาน และ บุคลากรของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นภายใต้ข้อมูลหรือสัญญาใดๆ ในระดับสูง
• รับผิดชอบในการบริหารเอกสารสัญญา และเอกสารสำคัญของบริษัท ดำเนินการด้านคดีความระหว่างประเทศ และประสานงานกับที่ปรึกษากฎหมายในต่างประเทศในกรณีที่มีการดำเนินการทางด้านกฎหมายในต่างประเทศ รวมถึงเป็นตัวแทนบริษัทในการใดๆ อีกทั้งมีหน้าที่ในการจัดการกำหนดลำดับงานแก่บุคคลอื่นหรือผู้ใต้บังคับบัญชา
• ให้คำปรึกษา เสนอความเห็น ข้อคิดเห็นและตรวจสอบทางด้านธุรกรรมต่างๆของบริษัท รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกรรมต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารองค์กร อีกทั้งให้การสนับสนุนในการดำเนินการทางด้านธุรกรรม

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• ชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
• ป.โท ขึ้นไป สาขา นิติศาสตร์ (เนติบัณฑิต)
• ประสบการณ์ 8-10 ปี ทางด้านเอกสาร สัญญา คดีความ กฎหมายในระดับบังคับบัญชา
• สามารถจัดทำแผนและงบประมาณ
• สามารถให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย
• มีใบอนุญาตทนายความ

รายละเอียดของเนื้องาน

  • รหัสอ้างอิง: JTH300003000949606
  • เปิดรับสมัครถึง: 24 Feb 2018
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • กฎหมาย - ภาษี

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาเอก
  • ปริญญาโท
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now