Compliance Officer

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• ให้คำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายรวมถึงจัดทำคู่มือการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรและอบรมให้ความรู้พนักงานอย่างสม่ำเสมอ
• พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายโดยระบุความเสี่ยงประเมินความเสี่ยง กำหนดวิธีจัดการความเสี่ยงติดตาม รายงานผลการประเมินการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายรวมถึงปัญหาที่ได้รับการแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำและดำเนินแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นประจำทุกปีรวมถึงการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่อาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้
• ติดตามให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายประจำปีต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงรายงานการฝ่าฝืนกฎหมาย การสอบสวนผู้บริหารและรายงานการถูกปรับหรือถูกดำเนินการทางกฎหมายใดๆ โดยสำนักงาน คปภ. หรือหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
• เป็นผู้ประสานงานกับสำนักงาน คปภ. ในนามของบริษัทและปฏิบัติงานในหน้าที่เฉพาะอาทิงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
• อายุ25 ปีขึ้นไป
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขานิติศาสตร์ด้านกฎหมายหรือสาขาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย1 ปีขึ้นไปในด้านการกำกับดูแล
• หากมีประสบการณ์ทำงานด้านCompliance จะพิจารณาเป็นพิเศษหรือมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันชีวิตประกันวินาศภัยและการประกันภัยต่อจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีทักษะการใช้โปรแกรม Excel, Word, Power Point ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี
• มีทักษะในการสื่อสารและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
• มีทัศนคติเชิงบวก

รายละเอียดของเนื้องาน

 • เปิดรับสมัครถึง: 29 Aug 2015
 • เต็มเวลา
 • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
 • กฎหมาย - ภาษี

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาเอก
 • ปริญญาโท
 • อายุ: หมดเวลาสมัคร 25 ปีอื่นๆ
 • ประสบการณ์: 1 ปี

General Skills

 • การสื่อสาร
 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • ทัศนคติเชิงบวก

Computer Skills

 • Microsofe Office (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now