เจ้าหน้าที่บัญชี (Urgent)

BangkokFull-Time

Job Description

• จัดทำงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบ
• ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบัญชีด้านจ่าย
1. จัดทำเอกสารประกอบการจ่ายเงินและโอนเงิน รวมทั้งการหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมบันทึกบัญชี
2. จัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสดย่อย การเคลียร์เงินทดรองจ่าย และบันทึกบัญชี
• ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบัญชีด้านรับ
1. จัดทำใบแจ้งหนี้ วางบิล และบันทึกบัญชี
2. จัดทำใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี และบันทึกบัญชีรายการรับเงิน
• จัดทำแบบยื่นภาษีประจำเดือน (ภงด.1,3,53,ภพ.30)
• ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะในเบื้องต้น
• ปฏิบัติงานอื่นตามทีได้รับมอบหมาย

Job Specification

คุณสมบัติ
• เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
• ประสบการณ์ 1 ปี ด้าน บัญชี / ด้านตรวจสอบบัญชี
• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชี
• มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
• มีไหวพริบ และมีอัธยาศัยที่ดี

Job Details

Requirements

  • Bachelor's Degree
  • Expirience: 1 Year

General Skills

  • Good Human Relations

Apply For Job

Apply Now