Network Engineer (NOC)

นนทบุรีเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• Monitor Link & Core Network
• รับแจ้ง ตรวจสอบ วิเคราะห์ ปัญหา โตรงข่าย และการใช้งาน Internet ของลูกค้าองค์กรภายนอก
• สามารถทำงานเป็นกะได้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• ประสบการณ์(ปี): 0
• ทางด้าน:
1. มีความรู้ด้าน Computer Network, Switch, Router
2. ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
• ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิชา:คอมพิวเตอร์,ไอที, โทรคมนาคม หรือที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย: ไม่ระบุ
• อายุ(ปี): 22 - 30
• เพศ: ไม่ระบุ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 21-30 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

สมัครงาน

Apply Now