นิตยสารLemonade : ศิลปกรรมนิตยสาร

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• สามารถใช้โปรแกรม Indesign,Photoshopและ Illustrator ได้เป็นอย่างดี
• มีความคิดสร้างสรรค์
• มีระเบียบวินัย รอบคอบ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• เพศ ชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
• ระดับวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป
• กลุ่มสาขาวิชา : ออกแบบกราฟิก , มัลติมิเดีย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ที่ต้องการ : สามารถออกแบบสื่อสิงพิมพ์มาอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: หมดเวลาสมัคร 25 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 2 ปี

General Skills

  • การวิเคราะห์
  • ความคิดสร้างสรรค์ /ความคิดนวัตกรรม
  • มนุษยสัมพันธ์ดี

Computer Skills

  • Adobe Illustrator (Advanced)
  • Adobe Photoshop (Advanced)
  • Graphic design (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now