Copy Writer

กรุงเทพมหานครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• เพศหญิง / ชาย อายุ 25 - 35 ปี
• วุฒิปริญญาตรี - โท สาขาอักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านงานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
• มีทักษะด้านการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
• มีทักษะด้านการสื่อสาร และมีความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างดี
• มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
• มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 5 ปี

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • ปริญญาโท
  • อายุ: 25-35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 5 ปี

General Skills

  • การสื่อสาร
  • ความคิดสร้างสรรค์ /ความคิดนวัตกรรม

Spoken Languages

  • ไทย (Advanced)
  • อังกฤษ (Advanced)

Written Languages

  • ไทย (Advanced)
  • อังกฤษ (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now