พนักงานขาย สาขานครราชสีมา

นครราชสีมาเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• ติดตามและรับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายร่วมกับพนักงานบริการลูกค้า
• วางแผนการเข้าเยี่ยมลูกค้าก่อนการเดินทาง
• รายงานผลการเข้าพบลูกค้าอย่างสม่ำเสมอและรวดเร็ว
• ประเมินส่วนแบ่งตลาดอยู่เสมอ
• ตรวจสอบราคาตลาด(คู่แข่ง) และแจ้งผู้บังคับบัญชา เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการแข่งขัน
• ตรวจสอบและติดตามโครงการใช้เหล็กในอนาคตของลูกค้าเพื่อเสนอขาย
• สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
• รับและแก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้าร่วมกับพนักงานบริการลูกค้า และติดตามให้ได้รับการแก้ไข
• แจ้งข้อมูลและนำเสนอข่าวสารบริษัทฯแก่ลูกค้า
• ประเมินศักยภาพลูกค้าเพื่อพิจารณาเครดิตร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
• หาลูกค้ารายใหม่ที่มีศักยภาพ
• ประสานงานเรื่องสินค้ากับแผนกผลิต ในกรณีแผนผลิตสินค้าและสินค้ามีปัญหา

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
• เพศชาย /หญิง อายุ 22-35 ปี
• ประสบการณ์การทำงานด้านการขาย
• สามารถเดินทางและทำงานต่างจังหวัดได้
• ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
• มีทักษะในการสื่อสาร ( เป็นผู้ฟังที่เข้าใจและเป็นผู้พูดที่น่าเชื่อถือ )
• มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด ภูเก็ต, สุราษฎร์, นครศรีธรรมราช หรือสามารถปฏิบัติงานที่สาขากรุงเทพฯ ,สาขานครราชสีมาได้

รายละเอียดของเนื้องาน

  • เปิดรับสมัครถึง: 16 Aug 2015
  • เต็มเวลา
  • Work Routine: จันทร์ - ศุกร์
  • งานขาย

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 21-35 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: ไม่เคยมีประสบการณ์

General Skills

  • การสื่อสาร
  • ใบขับขี่
  • ยานพาหนะ

สมัครงาน

Apply Now