หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพ

สมุทรสาครเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

• วางแผนจัดการผลิตและรับผิดชอบในการผลิตสินค้าของฝ่ายตามแผนการผลิตของบริษัท
• มีหน้าที่ในการพิจารณาและตัดสินใจเรื่องสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ขาย (NCR)
• มีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติการปล่อยสินค้าหรือวัตถุดิบ (RSPO/Non RSPO) เข้าสู่ระบบกระบวนการผลิตในฝ่ายที่รับผิดชอบ
• มีอำนาจหน้าที่ในการทบทวนและตรวจสอบ กำจัดทิ้งหรือแก้ไขของสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในแผนกที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

• อายุ 25-40 ปี (ชาย – หญิง)
• การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเคมีหรือ วิทยาศาสตร์สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทำงานด้านโรงงาน หรือประสบการณ์ด้านห้อง Lab อย่างน้อย 2 ปี
• มีประสบการณ์ด้าน ISO 9001, GMP, HACCP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • ปริญญาตรี
  • อายุ: 25-40 ปีอื่นๆ
  • ประสบการณ์: 2 ปี

สมัครงาน

Apply Now