หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

สมุทราปราการเต็มเวลา

หน้าที่ในตำแหน่งงานนี้

รายละเอียด :
1. วางแผนและตรวจสอบการใช้พื้นนที่จดัเกบ็ สินคา้ ร่วมกับผู้บังคับบัญชา
2. ควบคุมการรับจ่ายและจัดเก็บสินค้า
3.ควบคุมและจัดการสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมขาย
4. ควบคุมการประสานงานเรื่องการจัดวางและจัดส่ง สินค้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ประสานงานและแก้ไขปัญหาเรื่องการรับสินค้าและ วัตถุดิบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ควบคุมการตรวจนับ สินคา้คงคลังของพนักงานคลังสินค้า
7. บริหารจัดการอัตราก าลังคนให้สามารถปฏิบัติงาน ประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าสัปดาห์ต่อผู้บังคับบัญชา
9. มีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคลกับผู้บังคับบัญชาดูแลงานด้านคลังสินค้า

สถานที่ปฏิบัติงาน :
บริษัท เจพีเค โคลด์ สโตเรจ จำกัด

คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ :
1. ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ มีประสบการณ์การทางานด้านการบริหารคลังสินค้า อย่างน้อย 1 ปี

ความรู้ / ความสามารถ
1. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารสินค้าคงคลัง
2. มีความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของบริษัท
3. มีทักษะในการวางแผนและการก าหนดเป้าหมาย
4. สามารถจัดล าดับความส าคัญของงานได้ดี
5. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล
6. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน
7. มีทักษะการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching)
8. มีทักษะการเจรจาต่อรอง สามารถแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้
9. สามารถใช้โปรแกรม MS Officeและ Internetได้เป็ นอย่างดี

คุณสมบัติอื่นๆ
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต
2. มีความสุขุม ละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบในการท างาน
3. มีทัศนคติเชิงบวกต่องาน เพื่อนร่วมงาน และองค์กร
4. มีภาวะผู้น า มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถท างานเป็ นทีมได้
5. มีความคล่องตัวในการท างาน กระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
6. มีใจรักในงานบริการ อดทน และสามารถท างานภายใต้สภาวะกดดันได

รายละเอียดของเนื้องาน

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์: 1 ปี

General Skills

 • การวิเคราะห์
 • การสื่อสาร
 • ความคิดสร้างสรรค์ /ความคิดนวัตกรรม
 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • ความซื่อสัตย์
 • ความเป็นผู้นำ
 • การเจรจาต่อรองและการโน้มน้าว
 • ทัศนคติเชิงบวก
 • การแก้ไขปัญหา
 • ความรับผิดชอบ
 • รักงานบริการ
 • การทำงานเป็นทีม
 • ทำงานภายใต้การกดดัน

Computer Skills

 • Microsofe Office (Advanced)

สมัครงาน

Apply Now